Bhai Paramanand, Dr Moonje with Savarkar in ta Hindu Maha Sabha Procession